OPĆI UVJETI PUTOVANJA
OSNOVNE UPUTE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju turistička agencija “TEANI DREAMS TRAVEL ” j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja/putnik). Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

1.1.PROMJENA PROGRAMA
Agencija ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije.
Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a putnikov nedolazak smatrati će se otkazom turističke usluge. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu sata i dana polaska zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti (kvarovi prijevoznih sredstava,vremenske neprilike, i drugi tehnički problmeni), kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.
Ako agencija prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena) bez odgađanja će o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u zadanom roku od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti.
1. PRIJAVE I UPLATE

Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija može prijaviti putem interneta, telefonom i drugim sredstvima daljinske komunikacije, te kod drugih ovlaštenih agenata. Prilikom prijave, svaki je putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Svaka prijava putovanja postaje punovažna potpisivanjem prijavnog dokumenta (voucher, odnosno ugovor). Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja (izuzetak je obročno plaćanje). Prilikom prijave za izlet, putnik je dužan najkasnije 48 sati prije izleta uplatiti 100% cijenu. Rezervacije na upit su rezervacije za sve usluge koje nisu obuhvaćene objavljenim programima i za njih se od strane putnika obavezno uplaćuje akontacija. Uplaćeni trošak rezervacije od strane putnika uračunava se u cijenu aranžmana, a ukoliko putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, turistička agencija će zadržati uplaćeni iznos akontacije za pokriće troškova rezervacije. Putnik se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja.
2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA

Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja. Fakultativne ili posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u kunama i to po prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene u tečaju ugovorene valute, povećanja cijene troškova prijevoza, povećanje cijene goriva, povećanja pristojbi za određene usluge (zračne i ostale luke), a pod uvjetom da ta ista povećanja utječu na cijenu putovanja, u slučaju da se za njih, kod izrade cijene, nije moglo znati ili pretpostaviti. Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to nakasnije 20 dana prije zakazanog početka putovanja. Ukoliko se cijena paket aranžmana povećava za 10%, nije potrebna suglasnost putnika (povećanje se odnosi na sve dijelove uplate). U slučaju povećanja cijene paket aranžmana za više od 10%, potrebna je suglasnost putnika i to isključivo pismenim putem ili dolaskom u poslovnicu najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik paket aranžman, osobno dolaskom na prodajno mjesto ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja, zbog povećanja cijene većeg od 10%, putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora turističke agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta na destinaciji u kojoj putnik boravi.
3. POPUSTI ZA DJECU I DRUGE POGODNOSTI

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.
4. PUTNA DOKUMENTACIJA

Svi putni dokumenti biti će vam predani najkasnije 5 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na program. Putna dokumentacija podrazumijeva:
1. Za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti
2. Za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja
3. Za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i avionsku kartu.
5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava pa su samim time standardi smještaja. Turistička agencija ne preuzima odgovornost za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije na bilo koji način, a, koje nisu u skladu s opisanim uslugama i koje su, kao takve, navedene u samom programu.
6. PROMJENA PROGRAMA

Turistička agencija ima pravo promjeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnom sastavu putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmijenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, turistička agencija se obvezuje, u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmjenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija, nakon početka putovanja, nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, može izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor. Putnik se, u tom slučaju, odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmjenjenih dijelova programa, odnosno izmjenjenog dijela putovanja, u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

7. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ

Turistička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup, bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave. Turistička agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjene reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promijene uvjeti putovanja, kao što su: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Turistička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja.
Turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to najmanje:
– 5 dana prije početka paket aranžmana
– 32 sata prije početka izleta
te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane turističke agencije.

8. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ukoliko putovanje otkazuje putnik, ono mora biti iskazano prema turističkoj agenciji isključivo u pismenom obliku. Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnov za obračun otkaznih troškova.
Za paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja, vršiti će se prema slijedećoj tabeli:
Europska putovanja:
• za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,
• za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 25% cijene aranžmana,
• za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,
• za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 80% cijene aranžmana,
• za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 100% cijene aranžmana
Daleka putovanja:
• do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
• 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
• 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Prilikom otkazivanja izleta do 48 sati prije njegova početka, turistička agencija naplaćuje 10% cijene izleta, a u kraćem roku 100% iznosa cijene izleta. Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.
U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, turistička agencija će primjeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Pri ugovaranju charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tečaje stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove, daleka putovanja te drugih specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza putovanja. Turistička agencija u slučaju otkaza putnika pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 6. Općih uvjeta. Na navedena putovanja primjenjuje se posebna otkazna skala koja se nalazi u programu, odnosno katalogu tih putovanja. Ako putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.
Kada su stvarno nastali troškovi, ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize, kao ni putnih isprava. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene putovanja. Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, turistička agencija će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom.
Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, TEANI DREAMS TRAVEL smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

Turističko vođenje:

  • Otkaz 24h prije početka vođenja, naplata 100 %
  • Otkaz 24- 48 h 50% ukupnog iznosa

Kao potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti 30% akontacije ( u slučaju otkaza uplaćena akontacija je nepovratna i koristi se za naplatu nastalih troškova prilikom rezervacije), a ostatak najkasnije 7 dana nakon obavljenog vođenja (*akontacija vrijede uvjeti kao kod otkaza putovanja)

9. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

Turistička agencija dužna je:
• brinuti o provedbi usluga, kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu
• putniku pružiti sve navedene usluge
• upoznati putnika s izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u izabranu zemlju
• voditi knjigu žalbe u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima
Turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim priopisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne troškove. Turistička agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.
10. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:
• posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. U tom slučaju pratitelj ili predstavnik turističke agencije pomoći putniku, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programaAko je za neko putovanje potrebna viza, turistička agencija može, na zahtjev putnika i kada je to moguće, uz nadoplatu, posredovati u njenom pribavljanju, s time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize.
• nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za turističku agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika turistička agencija pretrpjela dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi
• cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta
• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri
• u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj
• ako putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, turistička agencija osim prava na naknadu štete, ima pravo prekinuti putovanje u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika, pri čemu turistička agencija nije dužna snositi troškove povratka na mjesto polaska.
Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba, odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku
• turistička agencija nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije
• prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije predočiti dokumenat o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku kartu ili slično)
U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara turističkoj agenciji za naknadu štete.
11. PRTLJAGA

Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na besplatan prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo u slobodnom, odnosno linijskom autobusnom prijevozu, unijeti u autobus 2 komada prtljage (torbi) čija vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost od 100 USD po komadu (torbi), kao i skije ili snowboard. U autobus nije dozvoljeno unositi sanjke ili bob. Prijevoznik za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari. Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

12. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

13. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi ”paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno dogovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod TEANI DREAMS TRAVEL, pri čemu TEANI DREAMS TRAVEL sudjeluje kao posrednik u prodaji istih. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodom stavku.

14. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 8 ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza uplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora i nije moguće platiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema uplaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka, putnička agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenih u točki 8. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.
15. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Turistička agencija dužna je upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji turistička agencija ima zaključen s Allianz osiguranjem Polica od odgovornosti broj 1500-173031397
16. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Allianz osiguranje Polica od odgovornosti broj 1500-173031397
17. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16.00 sati, na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10.00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20.00 sati, nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.
18.RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge od strane turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik–nositelj ugovora o putovanju, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora. Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti pogreške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, turistička agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može i odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovome vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Fortuna sistemu” putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i turistička agencija će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.
19. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju komunikaciju. Turistička agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika (ime i prezime, broj telefona, adresa, mjesto i vrijeme putovanja, uplaćena cijena, imena suputnika, itd.) iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranja osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljno zdrastveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka. Putnik daje privolu turističkoj agenciji da se njegovi osobi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija turističke agencije.

20. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

21. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio izletničke karte i ugovora o putovanju koji putnik sklapa s turističkom agencijom TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o., odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Svaka moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.