UVJETI KORIŠTENJA
Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. Ipak, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrati će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske pa ih stoga TENI DREAMS TRAVEL j.d.o.o., naše podružnice te članovi naše prodajne mreže, mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

Turistička agencija TEANI DREAMS TRAVEL dužna je štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. neće odavati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na internetskim stranicama. Podaci osobnog karaktera, koje ste nam dali, znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, a sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom internet stranicama TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o.

Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. i smatrati će se povjerljivima.
Zaposlenici gore navedenih subjekata i druge osobe, koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte, imaju pristup povjerljivim podacima i obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.
Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o., u svrhu obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglasni ste i prihvaćate da TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Opći uvjeti korištenja ove internetske stranice

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s internet stranica TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o., pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici internet stranica; stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli eventualni nesporazumi i posljedice u svezi istih. Svako korištenje stranice uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem internet stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih sa TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. Ova internet stranica razvijena je isključivo u svrhu informiranja o uslugama TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o.
Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci, ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja TEANI DREAMS TRAVEL j.d.o.o. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.